privacy policy

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงการลงทะเบียนในเว็บไซต์สปอร์ตบุค และเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของการแถลงนโยบายนี้ กล่าวคือ เราประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บมาผ่านเวปไซต์นี้เพื่อ:

การก่อตั้ง, การระดมทุน และการจัดการบัญชีของคุณ จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ ที่จะเสนอให้คุณ

การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลบัญชีที่ถูกจัดเตรียมระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีเข้าใช้จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อการใช้งานของเรา บริษัทภายนอกหรือบุคคลที่สามที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณมีเพียง บริษัทผู้จัดหาซอฟแวร์การพนันออนไลน์เท่านั้น.